TUESDAY 19/11/18

5.00AM – FIBA – WOMEN – SAMOA V COOK ISLANDS

7.00AM – AL JAZEERA NEWS

8.00AM – CARTOON

9.30AM – LALI (R)

10.00AM – TALA I TAALOGA (R)

11.00AM – MOVIE –

1.00PM – FIBA – WOMEN – TAHITI V COOK ISLANDS (LIVE)

3.00PM – FIBA – TONGA V A.SAMOA (LIVE)

5.00PM – FIBA – WOMEN – SAMOA V A.SAMOA (LIVE)

7.00PM – TVNZ NEWS

8.00PM – LALI

8.30PM – TALA FOU

9.00PM – TAIMI MA LE ALII PALEMIA

9.30PM – TALA FOU (R)

10.00PM – TV BINGO (LIVE)

11.00PM – SERIES – DOLCE AMORE